ธนาคาร ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 เงินเดือน 11,400 - Saby News

สดๆร้อนๆ

Sunday, June 9, 2019

ธนาคาร ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 เงินเดือน 11,400วันนี้ทางสยามวาไรตี้ มีข่าวดีมาบอก สำหรับท่านที่กำลังว่างงานหรือต้องการหางานทำ

นำเสนองานดีๆ จาก ธกส ที่ประกาศรับสมัครพนักงาน สำหรับเนื้อหาดังกล่าวที่ประกาศไว้ มีรายละเอียดดังนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติงานในตำเเหน่งผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ สังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพรชบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

-เพศชายเเละสัญชาติไทย

-อายุตั้งเเต่ 25-35 ปีบริบูรณ์

-เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์

-ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ฯ

-ไม่เป็นผู้บกพร่องใร้ศีลธรรมอันดี

-ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

-ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ ออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่นๆ

-ไม่เคยได้รับโทษ โดยคำพิพากษ์ เว้นเเต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษเเล้วเกินห้าปี

-ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าทำงาน กับ ธ.ก.ส. หรือส่วนงานราชการ หรือองค์กรของรัฐบาล หรือ สถาบันอื่นมาก่อน

คุณสมบัติเฉพาะ

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

-ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาเเล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือประเภทสาธารณะ หรือประเภทส่งทางบก มาเเล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่่สิ้นสุดการรับสมัคร

-ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตท้องถิ่นของ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัครอัตราเงินเดือน

-อัตราเงินเดือน 9,900 บาท รวมอัตรค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500 บาท

การสมัคร

-สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2

-ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2562 – 14 มิถุนายน 2562 ตั้งเเต่เวลา 09.00-15.00

เอกสารการสมัคร

-ต้นฉบับสำเนาผลการศึกษา 1 ชุด

-ต้นฉบับสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

-ต้นฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

-ต้นฉบับสำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์

-ภาพถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

-ต้นฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆเช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลื่ยนชื่อ-สกุล

-เอกสารรับรองการทำงานค่าธรรมเนียม

-ค่าธรรมเนียนการรับสมัคร รายละ 100 บาท

การทดสอบ

-สอบข้อเขียน

-สอบภาคปฏิบัติ

-สอบสัมภาษณ์

-ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺสอบ ทาง fanpage สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562

-การสอบข้อเขียน กำหนดพร้อมกันวันที่ 19 มิถุนายน 2562

-วันประกาศผล 21 มิถุนายน 2562

-สอบปฏิบัติ 25-26 มิถุนายน 2562

-วันประกาศผลการสอบภาคปฏิบัติ 28 มิถุนายน 2562

-สอบสัมภาษณ์ 1-2 กรกฏาคม 2562

-วันประกาศผลสัมภาษณ์ 5 กรกฏาคม 2562

ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างรายปี

ติดตามรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์

No comments:

Post a Comment